Rośnie ryzyko cyberataków na małe i średnie firmy

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 z dnia 2016-09-01 Tekst otwarty

Już ponad 5 mln osób w Polsce korzysta z bankowości mobilnej. Rosnąca popularność tego typu usług powoduje, że coraz częściej stają się one celem cyberprzestępców. Na ich celowniku znajdują się najczęściej transakcje małych i średnich firm – przede wszystkim ze względu na coraz wyższe przelewane kwoty oraz wciąż niewielką świadomość na temat cyberbezpieczeństwa.

Nowe przepisy ograniczą stosowanie pracy tymczasowej

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 z dnia 2016-09-01 Tekst otwarty

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło projekt ustawy dotyczący zmian w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych i niektórych innych ustaw. W ocenie ekspertów proponowane zmiany doprowadzą do znacznego ograniczenia w korzystaniu z tej formy zatrudnienia, ze szkodą dla samych pracowników, jak i pracodawców.

Kilka cennych wskazówek, jak wybierać audytora

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 z dnia 2016-09-01 Tekst otwarty

Dla wielu firm nadszedł czas przygotowań do zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania finansowego. To bardzo dobry moment, by zastanowić się nad wyborem podmiotu uprawnionego do jego zbadania.

CiRZ_202_4.jpg

Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01 Tekst otwarty

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016

CiRZ_09_06.jpg

Strategiczna odpowiedzialność

Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 z dnia 2016-09-01

Co jest ważniejsze: postępowanie zgodnie z zasadami etyki w biznesie czy może osiągnięcie założonych w strategii firmy celów? Jeśli uważasz, że jedno i drugie, to czeka Cię trudne zadanie polegające na pogodzeniu dwóch często stojących w sprzeczności kwestii: interesów i dobrych wyników przedsiębiorstwa z wymaganiami w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia biznesu.

CiRZ_09_09.jpg

Balanced Scorecard – koncepcja i zasady

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 z dnia 2016-09-01

Balanced Scorecard (Strategiczna Karta Wyników, Zrównoważona Karta Wyników) opiera się na założeniu, że aby osiągnąć określone cele, należy podejmować czynności w sposób racjonalny i skuteczny, tj. prowadzący do zrównoważenia często odmiennych celów organizacji. Strategiczna Karta Wyników zakłada, że zarządzać można tylko tym, co można zmierzyć czy oszacować. W Strategicznej Karcie Wyników identyfikuje się finansowe oraz niefinansowe czynniki, które bezpośrednio wpływają na wyniki i stopień realizacji założonych celów danej organizacji

CiRZ_09_22.jpg

Controlling działań PR : efektywność PR

Sylwia Sowa-Hawdziejuk Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 z dnia 2016-09-01

Reputację Twojej firmy można zmierzyć. PR to nie tylko atmosfera sprzyjająca sprzedaży, to, co inni mówią o Tobie1 czy milionowe wskaźniki mediowe, których przełożenie na zysk widzą tylko marketerzy. PR to również liczby i twarde dane pozwalające monitorować skuteczność i efektywność.

CiRZ_09_25.jpg

Strategia Kosztowa a Strategia Przepływu

Aleksander Sosnowski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 z dnia 2016-09-01

Michael Porter w 1985 r. wśród czterech podstawowych strategii konkurencyjnych wymieniał dwie dotyczące kosztów. Od tamtego czasu pilnujemy kosztów na każdym poziomie zarządzania. Wśród wyzwań logistycznych w drugiej dekadzie XXI w. wymienia się jednak przede wszystkim: zarządzanie ryzykiem, sprężystość i responsywność, stabilność i przejrzystość oraz drastyczną optymalizację zapasów w zdigitalizowanych łańcuchach dostaw. Czy strategia kosztowa wystarczy?

CiRZ_09_32.jpg

Zasady ewidencji na koncie „Rozliczenie zakupu”

Anna Zielińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2016 z dnia 2016-09-01

Konto 300 „Rozliczenie zakupu” to konto zespołu trzeciego służące do weryfikacji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług oraz zakupu niefinansowych aktywów trwałych i aktywów finansowych, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia i z importu oraz od dostawców nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016

CiRZ_08_05.jpg

Plan sprzedażowy jako podstawa planu produkcji

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Organizacje gospodarcze różnią się między sobą i w każdej z nich inne czynniki decydują o sukcesie rynkowym. Jednakże w każdej organizacji gospodarczej to produkcja stanowi podstawową działalność, która generuje koszty. Decyzje dotyczące organizowania działalności w przedsiębiorstwie opierają się na planowaniu, czyli dostosowywaniu środków, określeniu sposobów i warunków niezbędnych do osiągnięcia założonych celów.

CiRZ_08_09.jpg

Błędy popełniane przy planowaniu sprzedaży

Tomasz Dyba Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Planowanie sprzedaży jest kluczowym działaniem w każdej organizacji. Determinuje jej funkcjonowanie i wszystkie zachodzące procesy od produkcji, przez logistykę, finanse, serwis, a w końcu marketing i sprzedaż. Pomyłki popełniane na każdym etapie planowania wywołują efekt lawiny, błędy multiplikując się, zmniejszają rzetelność i trafność planowania. Dlatego na początku ważne są dokładność, wiedza, doświadczenie i duże umiejętności analityczne osób uczestniczących w tym procesie. Bardzo ważną rolę w odnajdywaniu popełnianych błędów pełni controlling.

CiRZ_08_14.jpg

Planowanie kosztów osobowych - scentralizowany proces działu HR

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Wynagrodzenie, premie, dodatkowe nagrody dla pracowników – wszystkie te elementy składają się na koszty osobowe przedsiębiorstwa, które zawsze znajdują się w centrum zainteresowania zarządów i menedżerów. Im większa potrzeba przyglądania się firmowym wydatkom i konieczność ich optymalizacji, tym większe zapotrzebowanie na wiarygodne dane dotyczące kosztów związanych z pracownikami.

CiRZ_08_16.jpg

Budżetowanie w organizacjach pozarządowych

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Organizacjami pozarządowymi (ang. non-government organization, czyli w skrócie NGO) określamy te podmioty, które nie są jednostkami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Często o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora rynkowego (przedsiębiorców). Chociaż organizacje pozarządowe nie działają w celu osiągnięcia zysku, to przepisy prawa pozwalają im na prowadzenie działalności gospodarczej, z tym że całość osiągniętego dochodu musi być przeznaczona na realizację celów statutowych i nie może być przedmiotem podziału między założycieli/członków tych jednostek.

CiRZ_08_25.jpg

Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej – wybrane aspekty

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Umowy o usługi budowlane charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Ich wykonanie i odbiór często przypada na inny okres sprawozdawczy niż ten, w którym rozpoczęto prace. W przypadku takim ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów oraz zasadą memoriału, sformułowanymi w art. 6 ustawy, nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi w praktyce szereg problemów, w rozwiązaniu których ma pomóc Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” wprowadzony dla okresów sprawozdawczych zakończonych w roku kalendarzowym 2010.

Filtruj artykuły wg.