CiRZ_202_4.jpg

Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01 Tekst otwarty

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

CiRZ_202_6.jpg

Nieterminowe płatności coraz bardziej zagrażają firmom

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01 Tekst otwarty

Niemal dwie na pięć ankietowanych polskich firm twierdzi, że nieterminowe płatności w średnim lub wysokim stopniu zagrażają ich przetrwaniu. To więcej niż średnia europejska, która wynosi 33 proc. – wynika z danych „Europejskiego Raportu Płatności 2016” przygotowanego przez Intrum Justitia.

Brexit – co to oznacza dla funduszy europejskich?

Tekst otwarty

Obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za wyjściem ich kraju z Unii Europejskiej. Dla Unii Europejskiej oznacza to zmianę. Zmianę, która dopiero musi zostać zdefiniowana. Prawdopodobnie od najbliższej zimy rząd brytyjski rozpocznie dwuletnie negocjacje z Komisją Europejską, które doprowadzą do ustalenia, na czym polegać będzie wyjście Wielkiej Brytanii i jaka będzie wzajemna relacji pomiędzy Wielka Brytanią a Unią Europejską po tym okresie.

Paniczna reakcja na rynkach walutowych. Co dalej ze złotym? [BREXIT]

Tekst otwarty

Spełnił się scenariusz, który jeszcze kilka godzin temu wydawał się nierealny dla rynków czy bukmacherów. Brytyjczycy zdecydowali się opuścić Unię. Funt rano traci do dolara ponad 10 proc. i spada do 30-letnich minimów. Za franka musimy płacić prawie 4.25 zł, a za euro 4.50 zł. Jak to możliwe, że czujność wszystkich została uśpiona? Co dalej ze złotym? Odpowiada Marcin Lipka, analityk Cinkciarz.pl.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016

CiRZ_08_05.jpg

Plan sprzedażowy jako podstawa planu produkcji

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Organizacje gospodarcze różnią się między sobą i w każdej z nich inne czynniki decydują o sukcesie rynkowym. Jednakże w każdej organizacji gospodarczej to produkcja stanowi podstawową działalność, która generuje koszty. Decyzje dotyczące organizowania działalności w przedsiębiorstwie opierają się na planowaniu, czyli dostosowywaniu środków, określeniu sposobów i warunków niezbędnych do osiągnięcia założonych celów.

CiRZ_08_09.jpg

Błędy popełniane przy planowaniu sprzedaży

Tomasz Dyba Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Planowanie sprzedaży jest kluczowym działaniem w każdej organizacji. Determinuje jej funkcjonowanie i wszystkie zachodzące procesy od produkcji, przez logistykę, finanse, serwis, a w końcu marketing i sprzedaż. Pomyłki popełniane na każdym etapie planowania wywołują efekt lawiny, błędy multiplikując się, zmniejszają rzetelność i trafność planowania. Dlatego na początku ważne są dokładność, wiedza, doświadczenie i duże umiejętności analityczne osób uczestniczących w tym procesie. Bardzo ważną rolę w odnajdywaniu popełnianych błędów pełni controlling.

CiRZ_08_14.jpg

Planowanie kosztów osobowych - scentralizowany proces działu HR

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Wynagrodzenie, premie, dodatkowe nagrody dla pracowników – wszystkie te elementy składają się na koszty osobowe przedsiębiorstwa, które zawsze znajdują się w centrum zainteresowania zarządów i menedżerów. Im większa potrzeba przyglądania się firmowym wydatkom i konieczność ich optymalizacji, tym większe zapotrzebowanie na wiarygodne dane dotyczące kosztów związanych z pracownikami.

CiRZ_08_16.jpg

Budżetowanie w organizacjach pozarządowych

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Organizacjami pozarządowymi (ang. non-government organization, czyli w skrócie NGO) określamy te podmioty, które nie są jednostkami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Często o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora rynkowego (przedsiębiorców). Chociaż organizacje pozarządowe nie działają w celu osiągnięcia zysku, to przepisy prawa pozwalają im na prowadzenie działalności gospodarczej, z tym że całość osiągniętego dochodu musi być przeznaczona na realizację celów statutowych i nie może być przedmiotem podziału między założycieli/członków tych jednostek.

CiRZ_08_25.jpg

Rozliczenie przychodów i kosztów z usługi długoterminowej – wybrane aspekty

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2016 z dnia 2016-08-01

Umowy o usługi budowlane charakteryzują się zazwyczaj długim okresem realizacji. Ich wykonanie i odbiór często przypada na inny okres sprawozdawczy niż ten, w którym rozpoczęto prace. W przypadku takim ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami), zgodnie z zasadą współmierności kosztów do przychodów oraz zasadą memoriału, sformułowanymi w art. 6 ustawy, nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi w praktyce szereg problemów, w rozwiązaniu których ma pomóc Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” wprowadzony dla okresów sprawozdawczych zakończonych w roku kalendarzowym 2010.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016

CiRZ_202_43.jpg

Jak ocenić sprawność operacyjną hotelu?

Cezary Sarnecki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01

Podstawowym wskaźnikiem sprawności operacyjnej hotelu jest Zysk Operacyjny Brutto, wyrażony w procentach (GOP%). Wskaźnik ten definiuje się jako iloraz wartości Zysku Operacyjnego Brutto (Gross Operating Profit) i Przychodów Ogółem Netto (Total Revenue) x 100%. Wpływ na wysokość tego wskaźnika mają Dochody Operacyjne uzyskiwane w każdym z departamentów hotelu. Ponieważ charakterystyka marży dochodów jest zróżnicowana w poszczególnych departamentach operacyjnych, zatem zakres funkcji hotelu ma zasadniczy wpływ na wysokość wskaźnika GOP%. Najwyższą sprawnością charakteryzują się obiekty, w których funkcja noclegowa jest dominująca, zaś pozostałe funkcje ograniczone do niezbędnego minimum. Przykładem takim są hotele budżetowe typu bed & breakfast. Hotele wyższych kategorii ze względu na większy zakres funkcji posiadają niższą sprawność, jednakże wyrażony wartościowo GOP jest zdecydowanie wyższy.

CiRZ_202_37.jpg

Działalność wydziałów pomocniczych produkcji

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01

Działalność pomocnicza jest w wielu branżach nieodłącznym elementem prowadzonej podstawowej działalności operacyjnej danego przedsiębiorstwa. Głównym celem działalności wydziałów pomocniczych jest świadczenie usług lub wytwarzanie produktów, np. energii, na potrzeby komórek produkcji podstawowej, ale również innych podmiotów pomocniczych i działów administracyjnych. Jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa mają wydziały pomocnicze produkcji? Jak kształtuje się struktura kosztów wydziałów pomocniczych produkcji? Na czym polega wycena świadczeń wewnętrznych (kalkulacji kosztów działalności pomocniczej)?

CiRZ_202_35.jpg

Koszty prac rozwojowych jako sposób na zwiększenie wartości firmy

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01

Nakłady poniesione przez spółkę na prace rozwojowe mogą być ujęte w sprawozdaniu finansowym w dwojaki sposób. Jeżeli spełnią wszystkie określone przepisami kryteria, mogą być ujęte w bilansie i prezentowane jako aktywa. W ten sposób wpływają na wartość firmy w tym sensie, że zwiększają jej sumę bilansową. W przypadku braku spełnienia przewidzianych przez ustawodawcę warunków jednostka nie ma możliwości aktywowania tych kosztów i musi wykazać je w rachunku zysków i strat, obciążając tym samym wynik finansowy danego okresu.

Magazyn Controlling 46/2016

 • Sprawozdanie finansowe - laurka czy fakty?
 • FiC_46_52.jpg

  Metodologia oceny atrakcyjności projektu akwizycyjnego

  Krzysztof Ciesielski Magazyn Controlling 46/2016 z dnia 2016-07-01

  Obecna sytuacja na rynku transakcji fuzji i przejęć stawia potencjalnego inwestora zainteresowanego dokonaniem inwestycji w dość trudnej sytuacji. O ile w 2015 roku rynek europejski wskazywał na spadek zarówno samej liczby transakcji (z 2197 w roku 2014 do 2138 w roku 2015), jak i wartości przeprowadzanych transakcji (spadek o 15%, z 62,8 miliarda euro w roku 2014 do 53,5 miliarda euro w roku 2015), o tyle polski rynek transakcji fuzji i przejęć w tym samym okresie wykazywał ożywienie. W roku 2014 nastąpił wzrost liczby transakcji – z 285 o wartości 4,5 miliarda euro do 346 transakcji o wartości 6,3 miliarda euro w roku 2015. Podobnie w całej Europie tak jak w Polsce, w roku 2015 do najpopularniejszych branż, w których przeprowadzane były transakcje fuzji i przejęć, należały: przemysłowa/produkcyjna, Telekom & IT oraz branża nieruchomości.

  FiC_46_47.jpg

  Organizacja procesu due diligence

  Krzysztof Woźniak Magazyn Controlling 46/2016 z dnia 2016-07-01

  Warunkiem podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych jest posiadanie rzetelnych i prawdziwych informacji. W transakcjach kupna-sprzedaży występuje istotna asymetria informacji, a sprzedający zawsze ma znaczącą przewagę informacyjną nad kupującym.

  FiC_46_56.jpg

  IPO Jak przygotować prospekt emisyjny?

  Paweł Badowski Magazyn Controlling 46/2016 z dnia 2016-07-01

  IPO to skrót angielskiego pojęcia initial public offering, co oznacza wprowadzenie spółki na rynek giełdowy. Jest to proces zazwyczaj kilkumiesięczny i wymaga ścisłej współpracy ze strony samej spółki, doradców prawnych, domu maklerskiego oraz biegłych. Wiąże się z tym konieczność przygotowania prospektu emisyjnego, zatwierdzanego następnie przez KNF.

  FiC_46_61.jpg

  Wykrywanie nieprawidłowości w projektach długoterminowych

  Tomasz Dyrda Agata Gmaj Magazyn Controlling 46/2016 z dnia 2016-07-01

  Projekty długoterminowe są ryzykowne i podatne na nieprawidłowości. Ze względu na swoją specyfikę mogą być narzędziem do ukrycia rzeczywistej złej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wynika to w szczególności z faktu, iż dotyczą one więcej niż jednego okresu sprawozdawczego, a nieodłączną ich częścią jest zmienność.

  Filtruj artykuły wg.