CiRZ_202_4.jpg

Czas pracy i wynagrodzenie niepełnoetatowca

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01 Tekst otwarty

Zatrudnienie w ramach stosunku pracy może odbywać się w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Dyskryminowanie pracownika z powodu pracy w niepełnym etacie jest niedopuszczalne. Wykonywanie pracy tylko na część etatu powoduje jednak, że takie świadczenie jak wynagrodzenie za pracę czy czas pracy pracownika ustala się w proporcji do obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

CiRZ_202_6.jpg

Nieterminowe płatności coraz bardziej zagrażają firmom

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01 Tekst otwarty

Niemal dwie na pięć ankietowanych polskich firm twierdzi, że nieterminowe płatności w średnim lub wysokim stopniu zagrażają ich przetrwaniu. To więcej niż średnia europejska, która wynosi 33 proc. – wynika z danych „Europejskiego Raportu Płatności 2016” przygotowanego przez Intrum Justitia.

Brexit – co to oznacza dla funduszy europejskich?

Tekst otwarty

Obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za wyjściem ich kraju z Unii Europejskiej. Dla Unii Europejskiej oznacza to zmianę. Zmianę, która dopiero musi zostać zdefiniowana. Prawdopodobnie od najbliższej zimy rząd brytyjski rozpocznie dwuletnie negocjacje z Komisją Europejską, które doprowadzą do ustalenia, na czym polegać będzie wyjście Wielkiej Brytanii i jaka będzie wzajemna relacji pomiędzy Wielka Brytanią a Unią Europejską po tym okresie.

Paniczna reakcja na rynkach walutowych. Co dalej ze złotym? [BREXIT]

Tekst otwarty

Spełnił się scenariusz, który jeszcze kilka godzin temu wydawał się nierealny dla rynków czy bukmacherów. Brytyjczycy zdecydowali się opuścić Unię. Funt rano traci do dolara ponad 10 proc. i spada do 30-letnich minimów. Za franka musimy płacić prawie 4.25 zł, a za euro 4.50 zł. Jak to możliwe, że czujność wszystkich została uśpiona? Co dalej ze złotym? Odpowiada Marcin Lipka, analityk Cinkciarz.pl.

Zatory płatnicze. Małe firmy skarżą się na opóźnienia, ale nie naliczają odsetek za zwłokę

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2016 nr 6 z dnia 2016-06-01 Tekst otwarty

76% mikro-, małych i średnich firm nie korzysta z zapisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która pozwala im między innymi na doliczanie dłużnikowi ustawowych odsetek bądź odzyskiwanie zaległych płatności na jego koszt – informuje Krajowy Rejestr Długów.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016

CiRZ_202_43.jpg

Jak ocenić sprawność operacyjną hotelu?

Cezary Sarnecki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01

Podstawowym wskaźnikiem sprawności operacyjnej hotelu jest Zysk Operacyjny Brutto, wyrażony w procentach (GOP%). Wskaźnik ten definiuje się jako iloraz wartości Zysku Operacyjnego Brutto (Gross Operating Profit) i Przychodów Ogółem Netto (Total Revenue) x 100%. Wpływ na wysokość tego wskaźnika mają Dochody Operacyjne uzyskiwane w każdym z departamentów hotelu. Ponieważ charakterystyka marży dochodów jest zróżnicowana w poszczególnych departamentach operacyjnych, zatem zakres funkcji hotelu ma zasadniczy wpływ na wysokość wskaźnika GOP%. Najwyższą sprawnością charakteryzują się obiekty, w których funkcja noclegowa jest dominująca, zaś pozostałe funkcje ograniczone do niezbędnego minimum. Przykładem takim są hotele budżetowe typu bed & breakfast. Hotele wyższych kategorii ze względu na większy zakres funkcji posiadają niższą sprawność, jednakże wyrażony wartościowo GOP jest zdecydowanie wyższy.

CiRZ_202_37.jpg

Działalność wydziałów pomocniczych produkcji

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01

Działalność pomocnicza jest w wielu branżach nieodłącznym elementem prowadzonej podstawowej działalności operacyjnej danego przedsiębiorstwa. Głównym celem działalności wydziałów pomocniczych jest świadczenie usług lub wytwarzanie produktów, np. energii, na potrzeby komórek produkcji podstawowej, ale również innych podmiotów pomocniczych i działów administracyjnych. Jakie znaczenie dla przedsiębiorstwa mają wydziały pomocnicze produkcji? Jak kształtuje się struktura kosztów wydziałów pomocniczych produkcji? Na czym polega wycena świadczeń wewnętrznych (kalkulacji kosztów działalności pomocniczej)?

CiRZ_202_35.jpg

Koszty prac rozwojowych jako sposób na zwiększenie wartości firmy

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2016 z dnia 2016-07-01

Nakłady poniesione przez spółkę na prace rozwojowe mogą być ujęte w sprawozdaniu finansowym w dwojaki sposób. Jeżeli spełnią wszystkie określone przepisami kryteria, mogą być ujęte w bilansie i prezentowane jako aktywa. W ten sposób wpływają na wartość firmy w tym sensie, że zwiększają jej sumę bilansową. W przypadku braku spełnienia przewidzianych przez ustawodawcę warunków jednostka nie ma możliwości aktywowania tych kosztów i musi wykazać je w rachunku zysków i strat, obciążając tym samym wynik finansowy danego okresu.

Magazyn Controlling 46/2016

 • Sprawozdanie finansowe - laurka czy fakty?
 • FiC_46_52.jpg

  Metodologia oceny atrakcyjności projektu akwizycyjnego

  Krzysztof Ciesielski Magazyn Controlling 46/2016 z dnia 2016-07-01

  Obecna sytuacja na rynku transakcji fuzji i przejęć stawia potencjalnego inwestora zainteresowanego dokonaniem inwestycji w dość trudnej sytuacji. O ile w 2015 roku rynek europejski wskazywał na spadek zarówno samej liczby transakcji (z 2197 w roku 2014 do 2138 w roku 2015), jak i wartości przeprowadzanych transakcji (spadek o 15%, z 62,8 miliarda euro w roku 2014 do 53,5 miliarda euro w roku 2015), o tyle polski rynek transakcji fuzji i przejęć w tym samym okresie wykazywał ożywienie. W roku 2014 nastąpił wzrost liczby transakcji – z 285 o wartości 4,5 miliarda euro do 346 transakcji o wartości 6,3 miliarda euro w roku 2015. Podobnie w całej Europie tak jak w Polsce, w roku 2015 do najpopularniejszych branż, w których przeprowadzane były transakcje fuzji i przejęć, należały: przemysłowa/produkcyjna, Telekom & IT oraz branża nieruchomości.

  FiC_46_47.jpg

  Organizacja procesu due diligence

  Krzysztof Woźniak Magazyn Controlling 46/2016 z dnia 2016-07-01

  Warunkiem podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych jest posiadanie rzetelnych i prawdziwych informacji. W transakcjach kupna-sprzedaży występuje istotna asymetria informacji, a sprzedający zawsze ma znaczącą przewagę informacyjną nad kupującym.

  FiC_46_56.jpg

  IPO Jak przygotować prospekt emisyjny?

  Paweł Badowski Magazyn Controlling 46/2016 z dnia 2016-07-01

  IPO to skrót angielskiego pojęcia initial public offering, co oznacza wprowadzenie spółki na rynek giełdowy. Jest to proces zazwyczaj kilkumiesięczny i wymaga ścisłej współpracy ze strony samej spółki, doradców prawnych, domu maklerskiego oraz biegłych. Wiąże się z tym konieczność przygotowania prospektu emisyjnego, zatwierdzanego następnie przez KNF.

  FiC_46_61.jpg

  Wykrywanie nieprawidłowości w projektach długoterminowych

  Tomasz Dyrda Agata Gmaj Magazyn Controlling 46/2016 z dnia 2016-07-01

  Projekty długoterminowe są ryzykowne i podatne na nieprawidłowości. Ze względu na swoją specyfikę mogą być narzędziem do ukrycia rzeczywistej złej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wynika to w szczególności z faktu, iż dotyczą one więcej niż jednego okresu sprawozdawczego, a nieodłączną ich częścią jest zmienność.

  Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2016

  cirz_201_05.jpg

  Budżet projektu

  Wojciech Próchnicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2016 nr 6 z dnia 2016-06-01

  Celem artykułu jest omówienie sposobu budowania budżetu projektu w firmie. Jako projekt definiujemy przedsięwzięcie określone czasowo, którego celem jest stworzenie unikalnego produktu lub usługi. Musi ono mieć określony początek i koniec, a wytworzone usługa lub produkt muszą być inne niż pozostałe w dotychczasowej ofercie przedsiębiorstwa.

  cirz_201_07.jpg

  Zastosowanie metody PERT do oceny czasu realizacji projektu

  Łukasz Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2016 nr 6 z dnia 2016-06-01

  PERT to użyteczna metoda służąca do obliczenia czasu działań prac zaplanowanych w projekcie, z wykorzystaniem rachunku prawdopodobieństwa. Zastosowanie metody PERT opiera się na założeniu, że między poszczególnymi zadaniami realizowanymi w projekcie mogą istnieć dwa rodzaje powiązań: szeregowe, w przypadku których dana czynność może być wykonana dopiero po zakończeniu innej czynności, oraz równoległe, gdzie poszczególne czynności wykonywane są niezależnie od siebie w tym samym czasie. Zastosowanie metody PERT wymaga zatem wyliczenia wartości dla ścieżki krytycznej projektu i pozwala ocenić, na ile możliwe jest skrócenie czasu realizacji projektu tak, by nadal był on możliwy do zrealizowania.

  cirz_201_10.jpg

  Zastosowanie metody Earned Value do kontrolowania czasu i kosztów projektu

  Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2016 nr 6 z dnia 2016-06-01

  Metoda Earned Value, zwana również metodą wartości wypracowanej, jest podstawową techniką służącą do kontroli i oceny realizacji projektu. Dostarcza ona informacji na temat całkowitych kosztów związanych z realizacją projektu – od daty jego rozpoczęcia aż do daty zakończenia lub daty kontroli. Analiza kosztów dokonywana jest w tej metodzie w układzie rodzajowym oraz w przekroju na poszczególne zadania realizowane w projekcie.

  cirz_201_14.jpg

  Analiza ryzyka projektów

  Anna Zielińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2016 nr 6 z dnia 2016-06-01

  Analiza ryzyka jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania projektami. Zarządzanie ryzykiem polega na tym, że dążymy do takiego stanu, aby to ryzyko było najmniejsze z możliwych. W tym celu należy jak najwcześniej przeprowadzić identyfikację wszystkich czynników wpływających na prawidłowość realizacji projektu. Oceniamy ryzyko na podstawie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia zagrożeń oraz szans.

  `

  Filtruj artykuły wg.